กลับสู่หน้าแรก

รายงานตามหน่วยงาน

สั่งพิมพ์ข้อมูล
รายงาน   เดือน :   ปี :
ลำดับที่ ห้องประชุม จำนวนการใช้งาน(ครั้ง) จำนวนการใช้งาน(คน)
1ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ชั้น 6320
2ห้องประชุม 2 ชั้น 2215
3ห้องประชุม 3 ชั้น 30
4ห้องประชุม 4 ชั้น 60
5ห้องประชุม 5 ชั้น 6(ผู้บริหาร)0
รวม535
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเฉพาะที่มีการยืนยันการใช้ห้องประชุมเท่านั้น
สรุปรายงานการใช้ห้องปะชุม
จำนวนครั้ง
สรุปรายงานการใช้ห้องปะชุม
จำนวนคน

กลับสู่หน้าแรก

สั่งพิมพ์ข้อมูล