เข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม สนพ.
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 

คู่มือการใช้งาน
ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจองห้องประชุม สนพ.
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การจองห้องประชุม 5 ชั้น 6 (ผู้บริหาร) ให้ประสานงานกับคุณจรรยา ดาดื่น (622) ก่อน
  • ให้ใช้ห้องประชุมกองเป็นหลัก เว้นแต่จำนวนเจ้าหน้าที่ประชุมมีมากกว่า 10 คนขึ้นไป หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
  • เลือกใช้ห้องประชุมที่ใช้ระบบแอร์รวมก่อน
  • ให้ตรวจสอบห้องประชุมก่อนการจอง และดูความเหมาะสม
  • ผู้จองห้องประชุม สนพ. ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนวันประชุม
  • ก่อนวันประชุม 1-2 วัน ผู้จองห้องประชุม ต้องเข้ามาดำเนินการ  " ยืนยันการใช้ห้องประชุม"
  • การยกเลิกการจองห้องประชุม ท่านต้องเข้าไปยกเลิกการจองห้องประชุมก่อนวันประชุม 1-2 วัน
  • ห้ามจองห้องประชุมซ้ำกัน ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. 470, 471, 472
  • หากไม่ได้จองห้องประชุมไว้ล่วงหน้า แต่จำเป็นต้องใช้ห้องประชุมด่วนในช่วงวันเวลานั้นๆ ให้แจ้งกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ โทร 480, 451, 458 เพื่อจัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์
  • หากมีปัญหาอุปสรรคและข้อสงสัยในการใช้ระบบ ให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 470, 471, 472 และส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน โทร 406 ตามลำดับ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป