ห้องประชุม 5 ชั้น 6(ผู้บริหาร)

คลิกดูภาพใหญ่

ขนาดความจุ : จุคนได้ประมาณ 10 คน
เบอร์ติดต่อ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 470, 471, 472

คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่  คลิกดูภาพใหญ่


กลับสู่หน้าแรก